Tydlighet är grunden för gott ledarskap


En av de viktigaste uppgifterna i ledarskapet är att skapa tydlighet och klarhet för sig själv och sitt företag. Om jag som ledare saknar en personlig tydlighet och riktning i livet så minskar tillfredställelsen, och risken för likgiltighet ökar. Bristen på tydlighet i företag leder till att produktiviteten blir lidande och personalomsättningen ökar. De flesta av oss trivs bäst när vi vet vad som förväntas av oss. Motsatsen till tydlighet kan i vissa fall ge upphov till både osäkerhet och bristande engagemang hos dem jag leder, och i extrema fall till sjukskrivningar.


Mycket forskning, och säkert även din egen personliga erfarenhet, belyser det faktum att vår prestationsförmåga ofta är direkt relaterad till de ledarskapsbeteenden som våra chefer uppvisar och använder. Ditt sätt att kommunicera och det beteende som du marknadsför genom ditt eget agerande är av yttersta vikt i din roll som ledare.


Ledaregenskaper

Utmärkande egenskaper hos exceptionellt bra ledare – till exempel tillit, självinsikt, mod, initiativ, insikt och autenticitet - härrör alla från klarhet och tydlighet. När du behöver svara på tuffa frågor, hantera kritiska situationer, fatta snabba beslut och agera med tillförsikt och självförtroende – så underlättar det om du själv har en klar och tydlig bild av ditt syfte och dina värderingar. Om du kan vara tydlig med vad du förväntar dig av andra så ökar förtroendet, och risken för missförstånd minskar, vilket i sin tur gör att du kan undvika friktion och eventuell frustration hos medarbetarna.

Många företag strävar idag efter mindre hierarkiska strukturer, vilket på flera sätt ökar kraven på de anställda. Valmöjligheterna blir fler, vilket medför ett ökat tryck på att vara tydlig med vad som förväntas – både avseende individers och teams prestationer och på ledarnas förmåga att kommunicera på ett rakt och situationsanpassat sätt.

Ett tydligt ledarskap handlar om att våga utmana både sig själv och andra och att även våga misslyckas. I rollen som ledare synliggörs din tydlighet, eller brist på tydlighet, i det sätt du uppfattar omgivningen, tänker, agerar, kommunicerar och bygger relationer. Med tydlighet som grundvärdering har du en utgångspunkt och referenspunkt som hjälper dig att organisera hur du tänker, uppfattar saker, fattar beslut och hanterar dina känslor och din kreativitet. Och du får en annan trygghet avseende var, när, hur och varför du ska agera. Så, vad kan jag som ledare göra för att bli mer effektiv i mitt ledarskap så att jag kan inspirera dem jag leder att göra sitt bästa?


Uppfattning av omvärlden

En förutsättning för tydlighet är förmågan att uppfatta, definiera och tolka vår omvärld. Hur vi uppfattar vår omvärld påverkar våra värderingar. Vår uppfattning påverkar hur vi tolkar företagets värderingar. Kvaliteten på dina handlingar och ditt agerande är en kombination av hur du uppfattar världen, dina värderingar och ditt tankemönster. Med utgångspunkt från vad du uppfattar och påverkas av skapar du en situationsanalys. Förmågan att ständigt utveckla och fördjupa vår perceptionsnivå, är en grundförutsättning för att kunna utöva ett bra och tydligt ledarskap i vårt moderna samhälle där vi är allt mer sammankopplade och företagsmiljön blir mer global.


Vi har alla olika typer av tankemönster eller kognitiva bias som påverkar vår verklighetsuppfattning. Dessa bias hindrar oss ibland från att se eller uppfatta det vi borde. De tre vanligaste bias som påverkar vår förmåga att vara tydliga i ledarskapet är:


•    Negativitetsbias: denna bias innebär att något positivt i allmänhet har mindre inverkan på en persons beteende och uppfattning av situationen än något lika känslomässigt men negativt. Denna bias påverkar bland annat hur vi bildar våra intryck och allmänna bedömningar; uppmärksamhet, inlärning och minne, beslutsfattande och risköverväganden. Negativitetsbias är orsaken till vår tendens att arbeta hårdare för att undvika att förlora något än vad vi gör för att vinna samma sak.

•    Konfirmationsbias: vår tendens att omedvetet vara selektivt uppmärksamma på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar. Har man en negativ självbild tenderar man att ta fasta på kritik och inte höra beröm.

•    Förankringsbias: är när vi förlitar oss i alltför hög grad på den första informationen som erbjuds ("ankaret") när vi fattar beslut. Att vi lyssnar mest på dem som är snabba med att prata och sedan tar deras information som fakta, alternativt att vi missar att lyssna och höra på individer som har andra uppfattningar.

•    Hur medveten är du om vad som påverkar din uppfattning av omvärlden?


Handlingar

Ordspråket “en handling säger mer än tusen ord” åskådliggör våra handlingar och de ledarbeteenden vi använder. När en ledare är tydlig i sina handlingar skapar det förtroende i företaget, i deras förmåga att vara ledare och de beslut de tar. Detta förtroende leder i stor omfattning till att medarbetarna blir mer självgående. Vilka beteenden använder eller uppfattas du använda när du leder andra? Ett bra sätt att få in information och kunskap om hur andra uppfattar ledarbeteenden är att få feedback, alternativt kan man i vissa fall välja att göra så kallade 360-profiler.


Kommunikation

Kommunikation är grunden i all mänsklig interaktion. Det vi många gånger glömmer bort eller blundar för är att cirka 65-80 procent av all kommunikation är icke-verbal. Så frågan blir; vad är det vi egentligen kommunicerar? Är vi tillräckligt tydliga i vår verbala kommunikation för att minimera risken för missförstånd? Menar vi det vi säger och agerar vi därefter? Vår förmåga att uppfatta om vi är tillräckligt tydliga ger mervärde för oss själva, våra medarbetare och kollegor.

•    Kom ihåg att kommunikation är en tvåvägsprocess. I en interaktion sänder vi både verbala och icke-verbala signaler. Nyckeln till effektiv kommunikation avgörs av om jag som ledare är tillräckligt snabb på att läsa av och tolka dessa signaler och hantera eventuella spänningar och missförstånd framgångsrikt. Tydlig kommunikation innebär även att jag är bra på att lyssna på vad andra säger. Efter en konversation eller annan form av kommunikation händer det ofta att alla parter antar att det finns en gemensam samsyn och förståelse, där det egentligen är helt skilda uppfattningar. Se till att alltid ställa förtydligande och klargörande frågor och summera konversationen för att försäkra dig om att den andra individen är på samma sida som eller har samma bild av resultatet för att minska missförstånden och förtydliga förväntningarna.


Bygga relationer

Vår förmåga att kommunicera på olika sätt är grundläggande för att etablera och upprätthålla kvaliteten i våra relationer, både privat och i arbetslivet. Vi är alla olika och har olika individuella behov av produktiva, förtroendefulla och givande relationer. Att klart och enkelt identifiera dina egna och andras kriterier för goda relationer är viktigt för att kunna bygga upp och bevara högpresterande team. Din förmåga att kommunicera effektivt med andra kan vara mer eller mindre utmanande beroende på din kommunikationsstil.

•    Individer som är drivna och målmedvetna är generellt snabba med att fatta beslut och har ibland lite svårare att lyssna aktivt. De kan behöva ägna särskild uppmärksamhet åt denna aspekt av deras beteende under interaktioner med andra.

•    Relationsorienterade individer har en större fallenhet att bygga relationer och är normalt sett bättre lyssnare.

•    Ditt beteende och din kommunikationsstil påverkar sättet du kommunicerar och detta kan orsaka spänningar för en person med en annan stil. Extroverta individer är ofta mer uttrycksfulla och pratar i vissa fall mer om hur de känner det, medan mer introverta och uppgiftsorienterade individer kan tycka att personliga fakta är irrelevanta och ibland även irriterande.

•    För att försäkra dig om att du är tydlig och fokuserad på att bygga relationer, ha i åtanke att det finns andra kommunikationsstilar än din egen.

•    Om lättillgänglighet är en låg prioritet för dig, fundera över hur ett sådant beteende påverkar andra till att tro att du är likgiltig inför dem. Detta kan leda till att andra ger mindre r